wild care, tame neglect: the exhibition

[scroll down for English]]

wild care, tame neglect is het tweejarige samenwerkingsproject tussen beeldend kunstenaar Edward Clydesdale Thomson, curator Nils van Beek (TAAK) en de Frankendael Foundation.

Soms is er een kunstenaar die de fundamenten van zijn werk zozeer ter discussie stelt, dat degenen met wie hij werkt wel hetzelfde moeten doen. Dan maak je het publiek ook deelgenoot van wat er achter de schermen van je organisatie gebeurt. Dan denk je als curator niet alleen na over het crearen van condities om kunst te tonen, maar ben je opeens medeverantwoordelijk voor het artistieke proces van de kunstenaar, langdurig en met alle wendingen mee. Er is geen comfort zone.

De afgelopen twee jaar heeft de Rotterdamse kunstenaar Edward Clydesdale Thomson binnen de context van de Frankendael Foundation zijn werkpraktijk herzien en omgevormd tot wat hij als een meer duurzaam model van kunstproductie beschouwt. Vanuit de werkplaats die hij als studio bouwde in de tuin doet hij artistieke interventies. Soms bestaan deze uit fysieke toevoegingen of aanpassingen in de vorm van sculpturen in het huis en de tuin, maar vaak betreft het ook events en andere ontmoetingen, waarvoor hij wetenschappers en collega-kunstenaars uitnodigt voor een bijdrage. Het publiek heeft de ontwikkeling van het project de afgelopen jaren kunnen volgen zowel op locatie als via het uitgebreide webarchief, www.wildcaretameneglect.nl.

De tentoonstelling is niet bedoeld als ultieme eindpresentatie, maar wil nader beschouwen hoe de presentatiewijze van een kunstwerk zijn betekenis flexibel maakt. Gedragen werken die zich gaandeweg en soms in stilte in het geheel hebben gevoegd zich anders als tentoonstellingobject? Onder welke voorwaarden noem je iets eigenlijk een expositie? Telt bijvoorbeeld de beperkte duur, het tentoonstellingsontwerp, het curatorial concept of de pr? wild care, tame neglect onderzoekt ook de betekenis van arbeid. Welke rol en wiens verlangens kan de kunstenaar vervullen in een scenario waarin hij optreedt als gastheer, tuinman, programmeur en kluizenaar? Kan een kunstenaar zich verhouden tot zijn werk zoals een tuinman tot zijn tuin, als iets levends en veranderlijks, dat permanente verzorging nodig heeft? Welke agency hebben natuur, erfgoed en hedendaagse cultuur binnen deze voormalige buitenplaats, die, omgeven door de drukke stad, nu functioneert als restaurant en ontvangstlocatie? Kan kunst zich op een dergelijke plek onttrekken aan de historische c.q. historiserende idylle?

De tentoonstelling bevat nieuwe en bestaande werken van Thomson, en verder van literatuurtheoreticus Frans-Willem Korsten en van kunstenaars Jason Coburn, Nikola Lamburov, Ine Lamers en Jay Tan.

Ontwerpers Sandra Kassenaar en Bart de Baets ontwikkelden een postercampagne tijdens een workshopprogramma met de 5e Montessorischool Watergraafsmeer, collega’s en bezoekers. Het tentoonstellingsontwerp van EventArchitectuur laat op fijnzinnige wijze de tuin van Frankendael zelf als een architectonische structuur voor het tonen van kunst uitkomen.

 

Deze tentoonstelling maakt deel uit van de manifestatie Public Art Amsterdam: ‘Pay Attention Please!’ en wordt mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst, Het Mondriaan Fonds, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds en Intratuin Amsterdam.


 

Public opening – 22 April 2018, 15.30h

Huize Frankendael
Middenweg 72

wild care, tame neglect is a unique collaboration of two years between artist Edward Clydesdale Thomosn, curator Nils van Beek (TAAK) and the Frankendael Foundation.

Once in a while there is an artist who questions the foundations of their work to such an extent that those with whom they work are asked to do the same. In these moments the audience also takes its place as a participant in what normally happens behind the scenes of an organisation. And as a curator then you not only think about creating conditions to show art, but also you are suddenly complicit in the artistic process itself: long-term and with all its twists and turns. There is no comfort zone.

During the last two years, the Rotterdam based artist Edward Clydesdale Thomson has been wilfully reforming his practice within the context of the Frankendael Foundation, around what he considers to be a more sustainable model of art production. From the studio shed he constructed in the garden he created public artistic interventions. These sometimes consist of physical additions or modifications in the form of sculptures in the house and garden, but often also concern events and other encounters, for which he invites scientists and fellow artists. The public could follow the development of the project over the past two years both on site and on the extensive web archive www.wildcaretameneglect.nl.

The exhibition is not intended as an ultimate final presentation, but wants to see in what way the presentation of an art work flexes its’ interpretation, addressing questions such as: what conditions transform something into an exhibition? Is it a limited duration, the exhibition design, the curatorial concept or publicity? And in what way the creation of each of these elements could be informed by the economy of labour set out in the establishment of wild care, tame neglect? Furthermore, can an artist relate to their work as a gardener does to their garden: as a living thing, changeable, requiring constant care. What possible agency and space do (tamed) nature and culture occupy within this former country estate surrounded by the busy city, a site that now actively serves as a restaurant and reception location. Is it possible for art in such a location to escape an ever-present aesthetic harmony? What role and whose desires does an artist fulfil in a scenario where they act as host, gardener, programmer and hermit?

The exhibition gathers earlier and new works by Thomson as well as of literary theorist Frans-Willem Korsten and artists Jason Coburn, Toine Horvers, Nikola Lamburov, Ine Lamers and Jay Tan. Designers Sandra Kassenaar and Bart de Baets developed a poster campaign during a public workshop programme with de 5e Montessorischool Watergraafsmeer, colleagues and visitors. The exhibition design by EventArchitectuur cleverly reframes the garden of Huize Frankendael itself as an architectural structure for the showing of art.

This exhibition will be part of  this summer’s manifestation Public Art Amsterdam: ‘Pay Attention Please!’ and is made possible by Amsterdams Fonds voor de Kunst, Het Mondriaan Fonds, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, Prins Bernhard Cultuurfonds and Intratuin Amsterdam.